Ví dụ Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng \(\large \lambda _1\) và \(\large \lambda _2\) vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là \(\large \lambda _0\), người ta xác định được tốc độ ban đầu cực đại của quang electron lần lượt là \(\large v_{01max}=7,31.10^5m/s\) và \(\large v_{02max}=4,83.10^5m/s\). Biết \(\large \lambda _1=0,8\lambda _2\). Xác định các bước sóng \(\large \lambda _1,\lambda _2,\lambda _0\).

Giải.

Đặt \(\large x=\frac{hc}{\lambda _1};y=\frac{hc}{\lambda _2}\) và \(\large z=\frac{hc}{\lambda _0}\)

Ta có hệ phương trình:

\(\large \left\{\begin{matrix} x-z=\frac{1}{2}m_ev_{1}^{2} & \\ y-z=\frac{1}{2}m_ev_{2}^{2} & \\ 0,8x-y=0& \end{matrix}\right.\)

w913 Nhập hệ số của hệ phương trình

Để nhập \(\large m_e \) ta bấm q733

Nhận xét: Các hằng số khoa học được vẽ bằng LATEX hiển thị rất đẹp trên màn hình.